ฉบับล่าสุด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5


Visitors Counter
Total Visits616444
Total Unique 170586
Visitors Month 5165
Visitors Week 1711
Visitors Today 153
More statistics
<< ย้อนกลับ
รศ.นพ.ระบิล รัตนพานี
สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 20
ความสำเร็จที่ได้รับ : ปริญญาสัตวแพทยศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เทคนิคการทำงานและแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
        ต้องเรียนรู้ทั้งงานหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากผู้รู้ทุกระดับตลอดเวลา พร้อมทั้งการพัฒนาและแก้ไขทุกดหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาตลอดจนศึกษาแนวปฏิบัติ พฤติกรรม ของผู้ประสบความสำเร็จ และผู้ล้มเหลวพลาดหวังในการทำงาน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแต่การตัดสินใจเป็นความรับผิดชอบของตนเองบนพื้นฐานความมีระเบียบวินัย ความยุติธรรมและความเมตตา
เป้าหมายพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์
  วิชาชีพสัตวแพทย์เป็นวิชาที่อิสระ มีลักษณะ เฉพาะไม่มีใครสามารถทำได้ถูกต้อง หากไม่ได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ต้องมีและกำหนดอัตลักษณ์มากกว่าจะไปกำนดบัณฑิตที่พึงประสงค์
อัตลักษณ์ที่หมายถึง Identity หรือ Brand นั้น จะครอบคลุมเรื่องความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน การสื่อสารระหว่างสัตวแพทย์ เจ้าของสัตว์ ตลอดจนตัวสัตว์ การครองตนที่เป็นแบบอย่าง และความยุติธรรม เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง 
ฝากข้อความข้อคิดถึงนิสิตเก่า  คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคน
  วิชาชีพสัตวแพทย์ และความเป็นสัตวแพทย์ น่าจะเป็นหลักสำคัญในการครองตนในสังคม บุคลิกภาพของตนในวงการ จะเป็นเครื่องบ่งบอกคนในวิชาชีพ นิสิตเก่าสัตวแพทย์จุฬาฯ ต้องมีความรู้ความสามารถ และเกียรติยศความภาคภูมิในวิชาชีพ เทียบเคียงได้ หรือมากกว่าคนในวงการสัตวแพทย์อื่น จะทำได้เราต้องกล้าที่จะมองตัวเอง วิจารย์ตัวเอง ทั้งนี้รวมทั้งตัวบุคคล และสถาบันการสัตวแพทย์

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 ธันวาคม 2558, 11:57:59 น.


สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
© Copyright 2019 www.cuvetalumni.com All rights reserved