ฉบับล่าสุด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5


Visitors Counter
Total Visits1507149
Total Unique 541900
Visitors Month 9908
Visitors Week 1977
Visitors Today 53
More statistics
News & Activities
<< ย้อนกลับ
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์”
ประจ าปี ๒๕๕๙ และงาน IPITE 2016 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งช

รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปี ๒๕๕๘ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี ๒๕๕๘ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล ๒ รางวัล คือ ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ สาขาเกษตรศาสตร์เคมีและชีววิทยา และ ผศ.น.สพ.ดร. เดชฤทธิ์ นิลอุบล รางวัลผลงานวิจัย ปี ๒๕๕๘ ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงานวิจัย เรื่อง " วิวัฒนาการทางพันธุกรรมยีนโออาร์เอฟ ๕ และยีนเอ็นเอสพี๒ ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสใน ฝูงสุกรที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรง "

โพสเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ชม: 5460

สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
© Copyright 2024 www.cuvetalumni.com All rights reserved